ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden bvba ’t Huys Finesse – handelsnaam Stop2Stress

 1. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen bvba ’t Huys Finesse en de klant. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden.
   
 2. Onze offertes zijn 2 maand geldig, te rekenen vanaf de datum van offerte tenzij deze termijn schriftelijk anders bepaald wordt in de offerte/overeenkomst. Wijzigingen in aanvraag worden niet beschouwd als een nieuwe aanvang van 2 maand noch als een nieuwe aanvang van de schriftelijk anders bepaalde termijn. Alle vermelde prijzen op onze websites en folders zijn exclusief BTW.
   
 3. Inschrijvingen zijn pas definitief nadat bvba ’t Huys Finesse in het bezit is van een goedgekeurde ondertekende overeenkomst. Inschrijven voor een vorming/training/activiteit kan via mail info@stop2stress.be of via de site www.stop2stress.be  Bvba ’t Huys Finesse behoudt zich het recht voor -zonder enige vorm van vergoeding- om bij onvoldoende inschrijvingen de opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum, dit zonder enige vorm van vergoeding. De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.
   
 4. Gebruik van kmo-portefeuille: kmo-portefeuille is er voor de activiteiten geboden binnen Stop2Stress. Bvba ’t Huys Finesse behoudt het recht -indien de projectaanvraag niet tijdig, niet correct of onvolledig is uitgevoerd door de klant- de integrale betaling te eisen van de factuur aan de klant. Factuur opgemaakt conform de ondertekende overeenkomst.
   
 5. Annuleren kan enkel schriftelijk via info@stop2stress.be  Bvba 't Huys Finesse bevestigt binnen 48 uur ontvangst van deze mail aan de klant. De annulatie is pas definitief na deze ontvangstbevestiging via mail. De kost voor annulatie bedraagt minimaal 100,- €.  Bij annulatie minder dan 30 dagen voor aanvang opleiding is het volledig factuurbedrag verschuldigd. De deelnemer aan een open vorming kan gratis vervangen door een ander persoon, mits het doorgeven van de gegevens van deze vervanger aan bvba 't Huys Finesse.
   
 6. De factuur dient uiterlijk binnen een termijn van 15 dagen betaald tenzij in de ondertekende overeenkomst een anders bedongen termijn staat vermeld. De betaling dient te gebeuren dit op de maatschappelijk zetel van bvba ’t Huys Finesse.
  • IBAN BE81 7350 5182 1024
  • BIC KREDBEBB
    
 7. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 6% intrest verschuldigd. Het bedrag van de factuur dat na vervaldag onbetaald is, zal bij wijze van schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning/ingebrekestelling verhoogd worden met 10% met een minimum van € 75,- per factuur. Dit als vergoeding voor alle buitengerechtelijke onkosten.
   
 8. Elk bezwaar dient te geschieden binnen de 8 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Dit dient te gebeuren per aangetekend schrijven en gemotiveerd te zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
   
 9. Bij geschil over de uitvoering, de interpretatie van de overeenkomst of inzake de facturatie, zijn enkel de rechtbanken van Oostende bevoegd. Alle hiermee gepaarde kosten zijn ten laste van de klant.